29 August 2013

MULUGO KUFUNGUA MAONESHO VODACOM ELIMU EXPONa Rose Itono
NAI BUWazir i waElimunaMa funzoya U fundi Bw.Philipo M ulugo jana amefunguamaoneshoyakwanza yawadauwa elimuyal iyopewajina la Voda comElimu Expo.Taarifa iliyotolewa kwa vyom bovyahabariDar esSalaamjanana Mk urugen zi wa Elimu Soluti ons,JoelNjam ainasema kuwa,maonesho hayaya tafanyikakwamar ayakwan zanch inina kwa mbay ata anzaras mikes honak umalizi kaSeptem ba m wakahu ukatikavi wanjavyaPosta Kijitonyama
.“Maon eshohay a y an atarajiwakuwa yakipe keenayakitofauti kabis a amba yo h ayajawa hikutokeahapanchinikwasababuyam elenga nyanjatofautizaelimunaUc humi, huku ya kiwaku tan isha w ad autofautiwaelim unawafa nya biasharazik iwani pa mojanaasasi za kibe nkina bimanak utoa fu rsakwawo tekuang ali anamnaya kujeng aushi rikianon akuleta tijakatikae limunchini, ”al isemaBw. Njama.
Alisema kuna wimbi kubwa laWatanzan iawam eku wa wa kiwapelekawa totowaonjeyan chik usoma nak uachashu lezet ubor ahapa nchin ikutoka nana kukosa taarifa muhimu kuwa nchini kwe tuku nashul en zurisana kuliko hatahi zoza njey anchi . 
“Tuki wezakujadili yotehayonakutatuachan gamotozina zokab ili sekta yaelimu katika nch iyetu kutak uwahakunah ajaya kupelekawatoto njeyanchi kusoma na kuachas hule zetu hapanchinizikiwa hazina wanafunzi,” alionge za. Bw.Njama alis ema kuwa,wanatarajiaw ashiriki50,000watakaofi kakat ikamaonesh ohayawatapatafu rsaya kupatata arifa tofaut ikutokakw awadaumbali mbaliw a elimu nabiashara pasipokutumiam uda mwin gikwendakatika kil aofisikupatataa rifa zao.  
Hata hivyo, kutakuwa na watu zaidiyamili oni3amba owa takuwawakif ua tiliamao n eshoha yokupitia vyombombali m bali v ya habari.Alisem a lengokubwalaM aonesho hayanikuwaletawatejakaribuna maka mp uni wanay odhani yanawe zakuwamsaa dakwaokamakupata ajira, hivyoba si Mku rugen zi huyoanaw asihiWatanz aniakujito keza kwawingi katikamaon eshohayokwa manufaa yaobinafsi.Maoneshoh aya yamedhaminiwa naNSSF ,BenkiyaAzan ia, Ali watajaw adhami ni w e nginewamaoneshokuwanip amoj anaBenkiyaExim, B enki ya FNB,P rim ebiz, NHIF, IPS,BenkiyaNMB, Glo bal Publishers, DSTV , C loudsFMnaTimes FM.

No comments:

Post a Comment