29 August 2013

'KAMPUNI ZINAZOSAIDIA WAKULIMA ZIPUNGUZIWE KODI' Na Grace Ndossa
SERIKALIi meshauriwakuzipunguzi akodi kampuni mbalimba lizinazowasaidiawakulimaili waweze kulima mazao mengizaidi.Piaw ameta kiwakuwapunguzia ushuru wak ulimawana popelekamazaoyaosoko ni iliwaweze kunufaik a nakilimokwakupatamapatoyatak ayokid hi m ahitaji yao.

Akizungumza na wakulima wa KandayaK as kazinialipotem belea masham ba yaShayiri ,menejakilimowakamp uniyaBiayaSerengeti Lim ited(SB L) Sha fii Mndemealisema,ha di ku fikiamwak a 2017wanahita jitani30,00 0 zash ayiri na mpaka sasa wamepata tani 3000 tu.“Serikal i ipunguzeushu ru kwa wakulimawanapope lekamazaoyaosoko niilikuwa fany awaku lima waw ezeku nu faikanaki limokwakupatamapa toyatakayokidhi mahitaji yao,”alis ema.
Alion gezeaku wakat ika kuunga mkonojuhudi z aserik aliyaT anzaniakatikaser a yakili mokwa nza, wanahi tajiwaku limazai di ya100nakwasa sa a mba po wameanzana wa kulim awazaolashayiri kati kamikoay aka skazin i n a mtamamweup ekw amikoayaKanda ya Kati k wakuwa papembeje ozakilimona sokola uhakikak wa mazaoyao.
Alis emakuwa kampuni ya bia yaSeren get i ina j ivuniakutumia ma lighafi za hapa nchini kuzalisha vinywaji vyake,kati kaviwanda vyake nc hini Ke nyana Ugandahivyokupanu a wigowa shayir i AfrikaMashari ki.


No comments:

Post a Comment