01 August 2013

EKARI 60 ZA MAZAO ZAUNGUA MOTO LINDINa Said Hauni, Lindi
ZAIDIyahekari60za mazao mba limbali i kiwe momikorosho katikaKijiji cha Mkwaya,Halma shauri yaMan ispaa yaLindi zimeteket ea kwamotou nao daiwakuchomwanamtumishi waka mpuni yamw ekezaji mwenyeasi liya kiasi a,iliyopowilayanihumo.

Masha mba hayo yanamilikiwa nawa kulimawapata o2 0wakijiji hic hoyamet eketean am oto huoJulai19, mwaka huu saa 12:30 asubu hi.
Waku limawalio athirik anam otohuo naidad i yaekarik wa kila mmojaw aok wenyema banoni, Shaban iSai dMalun gu(2), I ssaGhasiaS elem ani (2 ),Selemani Abdalla h(2),HamisiLi mboga (5)a Selemani Mussa(2).
Aidha, wengine ni, Yusufu Said (4),Hami siLim baga(2 ),An thony Chi tanda( 3),Baka riIssaSaid(5),Zuhur aRashidi (3),Sal umMoh amedi(4 ), SalumKhalf ani(2), EshaKhalf ani (3),Fat umaKhalfani (1), R ukiaChikod ile(2), AnthonyTochi(2 ), MuharamiS habani (2), Rashid iMohamedi (5) ,HabibaSaid(3)Moh amedi hamisi (3) na Seif Saa nane(4).
W akizun gumza mbeley aMbungewaJimbohilo,Salum B arwani aliy ekwendakuwaf ariji,w akulima haowamemu elezakuwa kuunguakwa ekarihizo zamash amba kumechang iwan a k ijanahuyokuchoma moto ny asizi lizokuwa kwenyeshambalak eambapoulitambaana kuun guzamaz aombalimbali kwenyemasha mbaya wakulimaha o.
Waliyata jamazao yaliyoteketezwa namoto huo,kuwan ipamoja nami ti yamiko rosho ,m iembeya kis asa, mbaazi, migomba, mtama namipapai.
Pia walimuelezeamb un gewaohuyokwamba kutoka nanakit endo cha kuchomewam otokw amazaoyao, kumewawek akatik ama zingira magumu yamaisha yaoikizingatiw a msimu wa m wakah uu, kutokananauhabawamvua.
Wal isem a kutokana na tukio hilo taya ri,wal itoataar ifakwamtendaji waki jijihic ho,Sa id M achelaamb apoaliw apatiawak ulima haobaru a nakwenda nayoKituochaPolis ichaK ata yaMingoyoamb apom kuu wakit uo hicho ali yetajwakwajina mojala Jumanampelele zi aitw aeM asele walifika kwe nyemashamba ya wakulima haokush uhudia.
P iawa kulimahaow amesikitishwa nahat uaza vion goz iwa Serikali wangazi yawil aya, mkoapamojana Diwani w aoJamaldini Mando wa(CCM)kutokwenda kijijini hapo kuwafar iji.
Ofi sa mtendaj i waK ijiji hichochaMkwaya,Sai dMachela amem ueleze ambu ngeBar wanikuwatayarita arifaza t ukiohilo, zimesha fikishwa kwa uongoziwa Serikalingazi yaw ilaya, wakiwe mowaManispaahiyoya Lindi.
" Tayari taa rifa n imeshazifikisha kwauongoz i w angu ,akiwe moMku rugenzinaAfisaK ilimowa Manispa a,"alisem aMache la.
Naye,Mb ungewa JimbolaLindi mjini,Sal umB ar wania kiwafariji wakul imahao ,amehaid ikufuatiliakwav iong oziwa S erik ali,wakiwe mowale wawil ayanaMa nispaaili kufah am u hatuaita kayochukuliwa zaidiyawaathiri kahao.

No comments:

Post a Comment