16 August 2013

DPP AMKALIA KOONI HAKIMU KALALANa Rehema Mohamed
MKURUGENZI waMashtakaNchini (DPP) a me wasilisha katikaMahaka maya Hakimu MkaziKis utuhati yak usudiolak ukatarufaakupinga uamuzi w amaha kama hiy owakumuach ia huruHa kimuwaM aha kama yaWilaya yaIlala, DaresSa laam,Pamela Kal ala aliye kuw aakikab iliwa nakesiyakuombana kupokea rushwa ya sh.102,00 0
.Kwamuji buwataa rifa zilizopa tikanajan a kus udiohiloliliwasili shwam aha kama nihapomapemamwez ihuuikiwani hatua yaawali ya DPPk ukatarufa a.
H akimuK alala aliach iwakatika kesihi yo, mwish oni mw aJulai mwa kahuuwakatiambapoHa kimuAloyceK atemanaaliyekuwa akisikiliz akesi hiyo a lisema kuwahanakesiy a kujibu.
Ak itoa uamuzihuo Hakimu Kat emanaalis emakwamujibuwaushah idiulio wasi lishwa ma hakamanihaponaupandewamashtaka hauo nes hi kama msht akiwaali ombarushwaku tokakwamke w amsht akiwa w akesi aliyokuwa akiisikiliza, Josephine Wage.
Katik akesi h iyoinada iwakuwakatikat erehetof autiFeb ruari mwakajan ajijiniD aresS ala am, mshtaki waa liomb arus hw ayash.milioni3 kuto kakwaJosephine Wage, a mbayeni mke wa mmojawawa shta kiw a wak esiya jinai nam ba703yamwak a200 8.
K esi hiyon i yaJa mh uridhidi yaAbubakar iMzir aynawe nzakeamba pomsh takiwa aliomba fedha hizoili iwekishawishi chakutoaupende leo kwamumewa Wage wakatiwakutoa uamuz i.
Kosa lapili ilidaiwakuwa, katikatarehezi sizofahamik a, Februari mwakah uu,ms hta kiwaak iwakamaHakimu Mka zinawaka lawa k uzuia nakupamban a na rus hwa, kiny umena kifungunamba11/2007cha sheriayaTAKUKUR Ualipo kea rushwa ya sh. 800,000ku tokakwaWage.
Kosa la tatu, ilidaiwa Februari 6 mwakahuuj ijiniDares Salaam, mshtak iwa alip oke arushwash.1 00,000kutokakwa Wageili iwekishawi shi cha k utoau pende leokwamumewe wa kati wakuto uamu zi katikak esiinayomk abili

No comments:

Post a Comment