16 September 2013

AIRTEL MONEY NDANI YA HUDUMA ZA KIBENKIKAMPUNIya Airtel Tanzania kupitiahuduma yakeya Airte lMon eyimean zishaushiri kianonabenkimbali mbalinchini na kuwawezesh awate jawakekuhamishap esaku toka kwenyebe nki akaun ti zao nakuziwek akwenyeakaunti ya AirtelMo ney, anaripoti Mwandi shiWetu.

Benk i ambazozi mein giakatikaushirikian ohuona Ai rtelnip amoja na BenkiyaPos tal ,BankiyaA frica, B enkiyaBia sharaya Kenya,Barc la ys,Akib a,Exim, Amana, Mkomb ozina StandardC harteredBan k.
Akizu nhgumziaushirikianohuo, Mkurugenzi waMawa silianowaAirtel, Bea triceMallya , a lisemakuan zis hwakwa mpangohuowahud umaya Airtel Moneynataasis i zakibe nki kutawa we zeshawa tejawaAirtel kutoapes akwen ye akaunti zao zab enkinakuzi wekak wenyesi muzaoyaan iakaun tiya Airtel Moneyki rah isibila kutembelea ofi sizaben ki.
Ali semahu dumay aAirtelMoney nisuluhish ola hudumaza kifedhai kiwana zaidi ya mawakala 20,0 00kupiti amtandaowetumpanaul ioenea nchi nzima tunauhakika wak uwafi kiawatu wengizaid ihasawa maeneoyaviji jini.
"Tuna am iniushirikiano nabenki zingine kut aendeleakuwaleteawatejaw ahudu mayaAi rtel Money ufa nisina u rah isiwaupatikan ajiwaf edha kutokakwenyebe nki zaowakati wotemahalipopote nchi nzima ," alisem a.
Mall ya,aliendelea kusemaAirte l imedhamiriakutoa huduma za ki ubunifukwaWatanzaniakwani tun atamb uatekn olojia yasimuina zidikukuanakuun ganishaw atuna kub adilimaisha y ajami i.
Alisem ahudum aya Airtel Moneyin atoam wanyakwamak ampuni,watoaji hudu maza kitek nolojiainawez es hahud umazamaliponaku kuzahudu ma za kifedha nchini.
Alibainisha kuwa Airtel imejipanga kutoa huduma za kifedha na kuiwezesha kuwa ya mafanikio.
A k i o n g e a k u h u s u ushirikiano meneja huduma wa Airtel Money, Asupya Nalingingwa alisema; “Tuna furaha kuingia kwenye makubaliano haya ya ushirikiano wa kutoa huduma za kifedha na benki hizi tofauti ambapo kwetu ni nafasi nzuri ya kuendelea kuboresha huduma za kifedha nchini na kuwafikia wateja wa benki hizi na wateja wa Airtel wasio nahudu ma yabe nkihizoma eneoyak arib uAirt el pia kupi tia AirtelM oneykwasasaimezindua promos heni mpyayaHakatwi mtuha pa inayow aw ezeshaw ate jawaAirt el kutumana kut oapesabilamakato y oyotepo pote pale nchini.

No comments:

Post a Comment