26 August 2013

SHANGWE ZA CASTLE LAGER,FC BARCELONA ZAITEKA MWANZANa Mwandishi Wetu
MAE LFUyamashabikiwasoka jiji ni Mwanza, wamepata burudani ya aina yakekutokananashamrashamr a zaut ambul ishowa udhamini waCast leLagerkwa FCBarce lona,zi lizofany ikamwishoni mwawiki n akuvutiamas habiki wakandanda.

Shamrashamra hizo zilihusisha maandamanom akubwaya wafanyakazi w aKampuni yaBiaTanzania (TBL ), pa mojana viku ndi vyasanaavyaNyan zaYouthBrass BandnaBo mb esowaliok atizakatika mi taayajiji laMwanzawakitoaburud ani ya muziki, matarum betanamanjonjoy akuchezakan da ndayaliyokuw aya kifanyika juuyalori la matangazo.
Wakati wamaandamano hayo mashab iki wengi wampirawamiguuwalijitokeza b arabar ani kushuhud iautambulishoh uo, baadhi yaowa kiwa wameval iajeziza Barcelona.
Maanda m a n o h a y o yal iyowahusishaw afanyak azi waTBL, yalianzi aUwanjawaNyam agananakupitakat ikamitaakadhaa ya katikati yajiji la Mwa nz anaku ishiaPasiansi WilayayaIl e me la,kilipo kiwandachaTB L,yalichuk uamudaw a dak ika40 yakiwana lengo lakuutambulishaubia waCastle Lager na Barce lonakwa wadauwamichezowaMw anza .
P ia maand ama nohayoyalikuwa nalengolak uone shasapoti yawa fanyak az ihaokwa ubiawa CastleL agernaFCBa rcelona, ambay oinata jwa kuw ani klabuyakarne k uto kana n am afanikioma kubwanakuwan awapenzi wengizai di d uniani.
Wak atiwamaandamano hayo mashab iki wengi wampirawamiguuwalijitokeza b arabar ani kushuhud iautambulishoh uo, baadhi yaowa kiwa wameval iajeziza Barcelona .
Kutokanana umati uliojitokeza kushuh udia maan damanohayoMenejawaC astleLager, K abula Nshimohakus itakusema ku wa ameshan gazwana mashabikiwaMwan zawal ivyojit okeza kwa wingikuu ngamkonotukioh ilo.
"KwakweliM wa nzakunamashabi ki weng iwaBarc elona penginehata kushind aDar es Salaam. Nimevutiwas ananawatuw alivy ojitokeza mitaanina weng iwaowakiwawameva liajezizakla buhii.Tumef arijikanamap ok ezitul iyoy apataMwan za, uta mbulishowetuwaud hamini waBarcelona umep oke wavizuri,"alisema meneja huyo wa Castle Lager.
A kizun gumzan awaf anyak azi waTBLkuhus uu biawaonaBarcelona, Kabulaalisema udhamini waoumelenga kuwawekakaribu ma shabikiwaBarcelona naklabuy aowaipen day o kupitiab ia yaCastleLager.
" Udha mini wetu umelenga mambome ngi,mojaikiwa ni kuwawe kakari bu wa penziwaklabuhiyowaliop oTan zaniana Barce lona. Lakinisi hilotu, ya pomambomengi yenyemanufaa kwa ja mii yatakayo patikanakutokananaudhamini huo wa miaka mit atu.
"Katika kipin di hicho,pia tunatarajiakuwanamashind anomakubwayampirawa miguuyakayofa nyi ka kat ikamikoa mbalimba linawashindi watakwendaBa rcelo na kukutanananyota wa klabu hiyo," alisema Ka bula.
Baadayautambulish o huowaMwanza , ut ambulishomwing ine unatara jiwakuf any ikaArushanaMbeyaamb akopiakun a viwan da vya TBL.
Castle L ager inafanya sherehe zawafa nyak azi kw enyeviwa ndavy otevyaTBLnch ini,ili wafa nya kazi w aupokeeudham ini huonakuwamabaloz i waFCBarcelonanabiahiy okati kashughuli mb alim bal i zaki sokana zakusaidiajamiizitakazoambatana na udhamin i huo .

No comments:

Post a Comment