15 August 2013

WANANCHI WAPEWA HADHARI KUHUSU NOTI BANDIABENKI Ku uyaTanzania(BoT) KandayaK as kazini A rushaimewatah adhar ishawa nanchi kuchukuahatuamape majuu yawimbilanoti bandi ahapanchini kwa ku wa takawawem akini wakatiwakutoa amakupo ke anot i mpya ili kue pukak ufili sikanata ifakuyumbakiuchumi,anaripoti Richard Konga, Aru sha.

Aidhab enk ihiyoimean zisha utaratibu wak utoa elimukwawa nanchii li kutamb uanoti bandianahalali kupitiaala mahalisi zilizokok weny enoti hal ali na kusisitiz akwaw ananchikuwama chokwa kuzitambu a alamahizoilikuep ukakuruhusumatumiz i ya not ifekikuingia kwenye mzunguko wak awa ida.
A kizungumzakwenyemaonyes hoyawakulima Na ne nane , Kandaya Kaskazin i, M enejawaFe dhanaUtawalawaBenki hiy o,Eve na Ndesing oalisemakuwaB oTimeanzak utumia m aonesh oya wakulima an enan ekutoa elimu ya utambuziw an otiza ke.
Ali sema mao nyeshoyali yofany ikajijiniArushawanan chizaidiya 10,000w am epatiw aelim u ya utambuz iwaalamaza notimpyalengo ikiwani kuwa fikiawananchi zaidiwaliop ohapanchi ni kupitiamatawi yake.
HatahivyoNdesingo alibainisha kuwamat umiziyan oti bandia kwa ja miiyamek uwa yakipunguamwak ahad im wakakut okananajamiiku wana uelewa wanoti ha lisi nabandiana h ivyo kup unguza kasi ya mzung ukowan otibandiakwakiasikiku bwa.
Ai dhaalisema kuwa BoT kupitiama tawiyakeha panchiniimejiza titikuwa elimis hawa nanchi juuya utambuz iwan otimpya naalam azake ilij ami iizi elewena kutofautisha notih alalinabandia.
Alisemanoti band ia iwapo zitaach waziende lee kuwepokwenyemz ungukowamatumizi ya kawai daipohat arik wajamii kufilisikasa njari nataif akup otezauchum i wak e, kwah iyoa liitakajamiikuwamakin isan apindi wana pokuw awan apokeaamakutoa notimpyak wakuanga lia a lamazakehalisi zikiwemo zakificho .
Ak izungumziana mnaya kutamb uanoti hal alizashil ingi500, 2,000,5,0 00na10 ,0 00,alis emazinaala maya kif icho ambayounaw ezakuit ambuakwak uipapasa kuangal iakwe nyemwanganakwambaal amahizo kwenye n oti bandia hazip ona walanoti hizo hazinauboraun aotakiwa .
Ndesingoaliit ahadharisha jamii kuwa makini paleinapofanyam alipoya n otimpyakwa kuc hungu zakwama kini al amah izokablaya haija pelek wak wa matumi hiyokwamtu mwingine.

No comments:

Post a Comment