15 August 2013

BILIONI 180/- KUTUMIKA UJENZI WA NYUMBA ZA WATUMISHIJUMLAyash.b ilioni 180zinatarajia kut umikakatikamradi waujenziwanyumb a 1 0,000kwa ajili ya wa tumishiwaumma zinazoje ngwanaWa kalawaMajengoNchini (TB A),anari poti Fatuma Mshamu.
Ha yoyamebainishwajanak atika ziaraya kutembelea ny umb ahizozilizopo Bun ju BDar es Salaamnamratibuwamra di huoMhand isi Majengo,Hum phre yKillo wakati akitoa taa rifakwaN aibuWaziriwa Ujenzi, mhandisi Gerson Lwenge.

Alise ma katik aaw amuyakwanzayamradihu osh.bili oni 2.2z ilitumikanahadi sas a n yumba 155 zimeanza ku jengwanakati yahiz onyumb a 25zipo katika hatua yaku wekamaba ti.
Kati kaz iarayakutembelea mradihu oMh and isi Lwengealisem a, Wakala wamaj engoni watuwakwanzakutu miamfum owa uje nzitokanchiyaU turukiambaouna ghar ama n afu ukwani bei yakunu nu an yumba it akuwani sh.mil ioni30tu tofautin amajeng oyanayojengwanawaha ndisi wengine kwani gh ara ma zaohuwajuusana.
A lisema, jengo la serikali ni kuona watum ishi wa kewo tewa na kaakatikanyumbazen yeubo ranakati yanyu mbahizozitapan gishwanafed hazitaka zopa tikanazitatumi ka katikauj enz i wanyumb azingine.
Mra dihuounata rajiwaku kamilikaOktobam wak ahuuha tahivyomhandis ihuyoal iwata kaku ongeza kasi ya ujenziili kukamilika kwa wakatiuliopan gwa.

No comments:

Post a Comment