19 July 2013

TASAF KUANZA KUNUFAISHA KAYA MASKINI


SERIKALIimes ema kuwaw ananchi wanaotoka k atikakayamaskin iwataanzakunufaika na fedhazaMfu kowa MaendeleoyaJamii (T AS AF)awa muyatatuiliwaondokanenaumaskiniuli okith iri, anaripoti Rap ha el Okello, Bunda.
Hay oyalis emwaj anawila yani Bundam koaniMara n aWaz iri waNchiOfisiya RaisMahusianonaUratibu, Steph enWass ira wakati a kiz ungumzanawananchi katika vijiji mbalimbali wi layani humo."Wapomaskini kab isaamb aohawawezi kumuduhatagha ramaya shu lezamsin gi na afyanamaishayaoni ma bayasanan i lazi ma Serikali iwasaidie katika mpango huu," alisema Wassira.
Katikaprog ramu hiyo Serikali itaan zakusajili k ayahizok wak utambuliwana wakazi wavijiji husik akw akutumiavigezovili vyowekwav yaku wabaini maskini hao kwa kusaidiwa na wataalamu.Alisemafe dhahizo zitatol ewak wa masharti y akul ipiaelimu,afy anamahi tajimen gineyams ingi am bapo kwavij anawata lip wafedhahizokupitiashughuli zamiradi mbalimbali zitakaz ofanyikaviji jini."Juziraisaliz induaBe nki yaPosta ambayo Seri kaliitaitum iakama w akalawa kuw afik ishiafedhamas kin ihaoambaopiautaun ganish wanas imu ambazoserik ali itawapakwalengolamawasil ianonamaskini hao," alisem a Wassira.
Alisema awamu ya kwanza na ya pili yaTASAF il ilengazaid ikuwekamiundo mbinuy aujenzi wab arabara, shule, zahanati, kilimo na ujasiriamali nakwambaawamu ya tatu italenga kay a maskin i.
NayeOfisaMra diwaT ASA F,TatuMwaruk a alise mamp ang ohuouta anza kutekelezwa kwawi laya 4 3nchini.Mwarukaa liele zakuwam pangohuo utatek elez wakwamiaka mitatule ngo ikiwanikuw awe zeshamaskin ihaokufikiahatuazakuji tegemeana kwa mbamfumo uliow ek wautadhibi tia inazote za uchaka chuaji.Aidhaalifafanua kuwa ndani ya mia ka mitatuyami radihiyo mask ini haowatawez esh wakuw ekaa kibayakutoka itak ayowawe zeshakuanzisha miradiyaowenyeweya kuw aendelezabaada yamra di kumalizik a. Mwar ukaaliongezakuwa kaya maskiniz itaka zobainish waka tika mradi huu ndiyowatatumiana ta ifakwavigezo vya umaskini kimatai

No comments:

Post a Comment